มาตรฐาน ISO 9001:2015

ผ่านหลักสูตรระดับผู้บริหาร

งานรักษาความปลอดภัย

มาตรฐาน ISO 9001:2015

ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก
สมาคมความมั่นคงแห่งเอเชีย

ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

หนังสือรับรองศูนย์ฝึกอบรม

ผ่านการอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านวัตถุระเบิด

เป็นสมาชิกสมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

หนังสือรับรองบริษัท